Editorial Team

Patron

Er. Ashish Thapa

Editor-in-Chief                                       Managing Editor

 Prof. Dr. Rupesh Mukhia                                  Dr. Abishek Thapa

 

Editors

Dr. Ajaya Kumar Dhakal                                                           Dr. Ganesh Simkhada                                                   

Prof. Dr.  Nisha Jha                                                                    Dr. Chandra Man Prajapati                                                

Dr. Meenu Maharjan                                                                 Prof. Dr. Sushama Bhatta      

Prof. Dr. Ang Tshering Sherpa                                                 Dr. Surendra Acharya      

      Assistant Editors                                                          Biostatician 

            Dr. Riya Sharma                                                        Mr. Sunil Chitrakar                                                                    

            Dr. Anurag Marasini                                                                                                      

            Dr. Rupashi Mukhia

            Advisors         

            Prof. Dr. Balman Singh Karki

            Prof. Dr. Ramesh Kant Adhikari

           Prof. Jay Narayan Shah

            Prof. Dr. Rano Mal Piryani

                Dr. Angel Magar

                Dr. Tanka  Bohora

                Dr. Bikal Ghimire